Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bamboost

E-mail: letstalk@bamboost.be

Website: www.bamboost.be

Artikel 1 – Definities

Bamboost: Bamboost, gevestigd te Leopoldlaan 76 bus 4 Pelt, KBO-nummer 0760.619.362. Klant: degene met wie

Bamboost een overeenkomst is aangegaan. Partijen: Bamboost en Klant samen. Consument: een Klant die tevens een

individu is en die als privépersoon handelt. Content: is een middel om de doelgroep te bereiken, te beïnvloeden en

uiteindelijk te overtuigen. Contentcreatie: content gemaakt voor een specifieke doelgroep. Website: samenhangend

geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, templates, vormen,

sjablonen, grafische vormgevingen, scripts en databases. Grafisch ontwerp: alle grafische schetsen en alle

eindresultaten van grafische vormgeving, ook onder te verstaan: logo ontwikkeling, stickers, affiches, huisstijlen,

campagnes, artwork en websites. Social media: is een verzamelnaam voor alle online platformen en kanalen die

interactie tussen de gebruikers mogelijk maken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

en leveringen van diensten of producten door of namens Bamboost. Bamboost en de Klant kunnen alleen afwijken van

deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken. Bamboost en Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene

voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en aanvaarding.

Aanbiedingen en offertes van Bamboost zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbod of offerte is

maximaal 30 dagen geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat. Aanvaardt de Klant een

aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte. Aanbiedingen en offertes

gelden niet voor toekomstige opdrachten, tenzij Bamboost en de Klant dit schriftelijk afspreken. Bij aanvaarding van

een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Bamboost de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst

van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. Mondelinge aanvaarding van

de Klant verbindt Bamboost slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen

Bamboost hanteert prijzen in Euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of

verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. De pakketprijzen die Bamboost aanbiedt zijn exclusief

advertentiekosten en hosting kosten. Deze kosten dient de Klant rechtstreeks te betalen aan de betreffende

platformen voor aanmaak van website en social media. Bamboost mag de prijzen van zijn diensten en producten op

zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. Bamboost en de Klant spreken voor een dienstverlening door

Bamboost een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Bamboost zal prijsaanpassingen

minimaal een maand van tevoren meedelen aan de Klant voorafgaan aan de ingang ervan.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

Bamboost voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

Bamboost mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen. De uitvoering van

de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de

Klant. De Klant moet ervoor zorgen dat Bamboost op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Zorgt

de Klant er niet voor dat Bamboost tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor

rekening van de Klant. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Bamboost

de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de Klant de resultaten

schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.

Campagnes: Wanneer de Klant verzoekt om een campagne op te zetten, in zijn eigen naam, zal Bamboost dit naar

eigen behoren en vakmanschap uitvoeren. De term campagnes omvat, maar is niet gelimiteerd tot,

advertentiecampagnes en e-mailcampagnes via verschillende online platformen. Bamboost is niet verantwoordelijk

voor het verdere verloop van een campagne.

De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Bamboost. De Klant staat in voor de

juistheid en volledig van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derde

afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Wanneer en voor zover de Klant dit

verzoekt, retourneert Bamboost de betreffende bescheiden. Stelt de Klant niet, niet tijd of niet behoorlijk de door

Bamboost redelijkerwijze verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de

overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening

van de Klant. De Klant is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt en vraagt om online te

zetten. De Klant verbindt zich ertoe alle regels die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen,

beperken of reglementeren, te respecteren. De Klant garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de

gegevens en het beeldmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld aan Bamboost.

Het goedgekeurde ontwerp wordt digitaal bezorgd aan de Klant.

Artikel 6 – Levertijd

De levertijden van Bamboost zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen,

tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken. De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende

offerte aan Bamboost door Bamboost schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant. De klant is verantwoordelijk

voor de inhoud van de website en social media. Dit wil zeggen dat de klant zelf zorgt voor het aanleveren van

beeldmateriaal. Bamboost zorgt voor een platform, Google Drive of WeTransfer, waar beelden uitgewisseld kunnen

worden. Bamboost zal deze beelden enkel gebruiken in opdracht van de Klant om de gewenste resultaten te kunnen

leveren. Bij het ontwerpen van een website of voor content creatie voor social media zal eerst een basisontwerp door

Bamboost worden bepaald en ligt dit ter goedkeuring voor aan de Klant via e-mail of een gedeelde platform zoals

Google Drive of WeTransfer. Bamboost behoudt de auteursrechten van het ontwerp tenzij anders vermeld. De klant

controleert het ontwerp en geeft op- of aanmerkingen door binnen de 48 uren door aan Bamboost. Wanneer de klant

niet binnen deze termijn reageert op het basisontwerp dat eerst via aangetekend schrijven of via e-mail herinnerd

wordt, gaat de klant stilzwijgend akkoord met het basisontwerp. Bij instemming van alle grafisch ontwerp of content

creatie kan op geen enkele wijze nog de aansprakelijkheid van Bamboost ingeroepen worden. Indien Bamboost niet in

staat is om de afgesproken levertermijn te voldoen, kan Bamboost enkel schriftelijk in gebreke gesteld worden, waarbij

Bamboost een redelijke termijn van minimaal 6 weken gegund wordt om zijn verplichtingen na te komen. Bij het

opmaken van nieuwsbrieven zal Bamboost een klantenbestand opvragen bij de Klant. Tevens zal de klant waaraan

nieuwsbrieven moeten vezonden worden, het klantenbestand digitaal aanleveren. Door aanlevering erkent de Klant de

instemming van de bestemmeling bekomen te hebben en Bamboost draag inzake geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 7 – Betalingen en betalingstermijn

Bamboost mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

De Klant rekent producten direct af. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

De betalingstermijnen die Bamboost hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het

afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald., hij automatisch in verzuim

en in gebrek is, zonder dat Bamboost aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

Bamboost mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het

totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 8 – Retentierecht

Bamboost kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten en of diensten van de Klant bij zich

houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Bamboost heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten

voldoende zekerheid heeft gesteld.Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de

Klant nog geld moet betalen aan Bamboost. Bamboost is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt

vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Al het door Bamboost gecreëerde materiaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Bamboost niet worden

bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeld door

Bamboost. Alle verstrekte ideeën, concepten, creaties of ontwerpen blijven volledig bij Bamboost tenzij schriftelijk

anders overeengekomen wordt tussen Bamboost en Klant. In het laatste kan Bamboost een vergoeding bedingen. Bij

schending is Bamboost gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen. Bamboost behoudt het recht de door de

uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 – Duur, opzegging en beëindiging

De overeenkomst tussen Bamboost en de Klant voor social media diensten wordt aangegaan voor de duur van 6

maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken. De

klant kan deze overeenkomst voor bepaalde tijd één maand tevoren opzeggen. Na afloop van de termijn zal de

overeenkomst nooit stilzwijgend worden verlengd. Bamboost zal de Klant altijd eerst verzoeken om de overeenkomst

te verlengen voor de duur van 6 maanden. Voor andere diensten zoals het opzetten van een website geldt de

afgesproken duur en levertermijn tussen Bamboost en Klant. Dit wordt beschouwd als een éénmalige verbintenis en

kent derhalve geen looptijd. Bamboost heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke

tussenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen, in deien de Klant in staat van faillissement is verklaard. De Klant

heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding. Annulering van offerte en/of bestelling door de Klant dient steeds

per aangetekend schrijven of via elektronische verklaring worden gemeld binnen de 8 dagen na ondertekening van de

offerte en/of bestelling. Wanneer de Klant om welke reden dan ook afziet van zijn offerte en/of bestelling wordt een

bedrag van 10% van de overeengekomen aannemingsprijs als forfaitaire contractuele schadevergoeding ten gunste

van Bamboost opgelegd.

Artikel 11 – Transportkosten

De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Bamboost schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 12 – Verpakking en verzending

Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de

vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan

kan hij Bamboost niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 13 – Garantie

Wanneer de Klant en Bamboost een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor

Bamboost enkel een inspanningsverplichtiging en dus geen resultaatsverplichtiging. De garantie op producten geldt

alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. De

garantie geldt niet: in het geval van normale slijtage, voor schade ontstaan door ongevallen, voor schade ontstaan door

aangebrachte wijzigingen aan het product, voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant,

wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Wanneer de Klant bestelde producten pas

later afneemt of geleverde content creaties publiceert dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een

eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die

Bamboost levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de

Klant komen of van een derde die het producte voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

Bamboost behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met

gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen tenzij anders is afgesproken.

Artikel 15 – Klachten

De Klant moet een door Bamboost geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele

tekortkomingen. Beantwoorddee een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs

mocht verwachten, dan moet de Klant Bamboost daarvan op de hoogte te stellen binnen 48 uren na het vaststellen

van de tekortkoming. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat

Bamboost hierop gepast kan reageren. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst

tussen de Klant en Bamboost. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat

Bamboost andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Bamboost is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of

bewuste roekeloosheid. Wanneer Bamboost aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die

verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst. Bamboost is niet aansprakelijk voor indirecte

schade zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. Wanneer Bamboost aansprakelijk is, is deze

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt

uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan in de aansprakelijkheid

beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen,

foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet

leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. Wanneer Bamboost een overeenkomst aangaat met meerdere

Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst/

Artikel 17 – Overmacht

In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Bamboost door de Klant niet aan Bamboost kan

worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook: een

noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp, wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

anderen, stroom-

, elektriciteits-

, internet-

, computer- of telecomstoringen, computervirussen, stakingen,

overheidsmaatregelen, vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen. Wanneer zich een

overmachtssituatie voordoet waardoor Bamboost 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan

worden die verplichtingen opgeschort totdat Bamboost kan nakomen. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie

ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Bamboost de overeenkomst schriftelijk in zijn

geheel of deels ongedaan maken. Bamboost hoeft in een overmachtssituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen,

ook niet wanneer Bamboost hiervan voordeel heeft. Eventuele reeds geleverde prestaties door Bamboost tot aan het

moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden aan de Klant.

Artikel 18 – Wijzigingen

Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en

Bamboost de overeenkomst aanpassen. Bamboost mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen van

ondergeschikt belang mag Bamboost altijd doorvoeren. Ingrijpende wijzigingen zal Bamboost zoveel mogelijk vooraf

met de Klant bespreken. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemende voorwaarden de

onderliggende overeenkomst opzeggen. Ingrijpende wijzigingen zal Bamboost zoveel mogelijk vooraf met de Klant

bespreken. De Klant heeft het recht om gedurende 3 maanden na het online plaatsen van de goedgekeurde website

duidelijk omschreven wijzigingen of aanpassingen te melden aan Bamboost, waarna Bamboost deze kosteloos zal

doorvoeren. Voor social media prestaties heeft de Klant het recht om éénmalig een duidelijk omschreven wijziging of

aanpassing door te geven waarna Bamboost deze kosteloos zal doorvoeren. Alle wijzigingen die hierna gebeuren,

zullen bijkomend gefactureerd worden.

Opgesteld op 06 oktober 2023.